Arboristické práce – Péče o vzrostlé stromy

Řez stromů

základní arboristické opatření zaměřené na zlepšení poměrů v koruně, případně na zlepšení stability jedince. Provádíme všechny potřebné typy řezů – zakládací, udržovací i speciální.

  • bezpečnostní řez: udržovací řez zaměřený pouze na zlepšení provozní bezpečnosti ošetřovaného jedince. Cílem zásahu je bezpečný jedinec, který neohrožuje své okolí (zdraví osob či majetek). Z koruny odstraňujeme silné odumřelé větve a dále větve, které bezprostředně hrozí odlomením
  • zdravotní řez: komplexní udržovací řez jedince s cílem udržet strom co nejdéle ve fázi plné funkčnosti. Odstraňují se především větve odumřelé, se sníženou vitalitou, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, větve v souběhu, infikované chorobami či napadené škůdci, nebo jinak rizikové, to vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu.
  • výchovný řez: zakládací řez u mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úprava podchodné a  podjezdné výšky, redukce koruny směrem k budově, veřejnému osvětlení, dopravním značkám či jiným překážkám). To vše tak, aby byl mladý jedinec co nejlépe připraven pro období plné funkčnosti.
  • redukční řez: Jedná se o řez zmenšující objem koruny, jinak zahrnující též řez zdravotní nebo základní zdravotní. Při obvodové redukci se zmenšuje náporová plocha vůči větru z důvodu stabilizace stromu. Při sesazení dochází k hlubokému řezu kosterních větví a je možné ho realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností (např. vrby, topoly).
  • tvarovací řezy: speciální řezy, jejichž účelem je pravidelná redukce celého objemu sekundární koruny. Jedná se o intenzivní způsoby ošetřování stromů s cílem trvale změnit tvar jejich korun (estetické či provozní důvody).
  • základní zdravotní řez: méně podrobný zdravotní řez (ekonomické důvody). Cíle i zásady stejné jako zdravotní řez, ale týká se zpravidla větví o průměru větším než 3 cm.

Bezpečnostní vazby

k zamezení rozlomení koruny stromu, případně pádu odlomených větví instalujeme v korunách preventivní pružné vazby ze syntetických materiálů.

Přírodě blízký způsob ošetření stromů

komplex opatření u senescentních (starých) stromů zahrnující speciální řez koruny zaměřený na stabilizaci stromu a podporu jeho regenerace, dále pak podpora kolonizace jedince doprovodnými organismy. Odstraňují se méně vitální periferní části koruny a naopak je podporován vitální obrost ve spodní části koruny a na kmeni včetně bazálních výmladků. V koruně lze ponechat stabilní odumřelé větve nebo jejich části. Při ošetření se snažíme vyvarovat zanechání „artefaktů“ tak, aby ošetřený jedinec mněl co nejpřirozenější vzhled. Snažíme se ponechat dřevní hmotu po řezu v blízkosti ošetřovaného stromu (v celku, nebo jako štěpku), aby nebyl narušen přirozený koloběh živin na dané lokalitě. Tento náročný typ ošetření by měl být upřednostňován především v péči o památné stromy a staré aleje v krajině.

Péče o památné stromy

Realizujeme standardní i specifické zásahy na památných stromech spočívající v provedení vhodného typu řezu, statickém zajištění koruny, případně v dalších speciálních zásazích. Cílem je zajištění stability, zlepšení provozní bezpečnosti stromů, podpoření jejich fyziologické vitality, a prodloužení jejich životnosti. Důraz klademe na výjimečnou ekologickou, estetickou i kulturní funkci, kterou tyto stromy plní.

Štěpkování větví

likvidace vzniklého biologického odpadu s využitím štěpkovačů, jejichž denní výkon je až 20 m3 štěpky, a poradí si s dřevní hmotou až do síly 15 cm.